PROFIT

Tel: 0907 705 302

dozor

Stavebný dozor:

  • sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,
  • zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
  • vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému radu.

Základom činnosti stavebného dozoru je dohliadať nad stavebnými prácami. Na Slovensku sú jeho funkcie a povinnosti upravené najmä v Stavebnom zákone, t. j. Zákone č. 50/1976 Zb. a to konkrétne v § 46b.

Vykonávať stavebný dozor môže iba osoba, ktorá splnila všetky zákonné podmienky (zložila skúšky, preukázala skúsenosti v danej oblasti) a je zapísaná v zozname stavebného dozoru vedeného Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI).

Stavebný dozor ako odborník dôkladne vždy preštuduje celú dokumentáciu stavby. Následne prevezme staveniskoa urobí o tom príslušný záznam do stavebného denníka. Počas stavby musí kontrolovať okrem stavebnej práce aj kvalitu stavebného materiálu a súlad s predpismi a technickými normami.

PROFESIONALITA A SKÚSENOSTI

 

obr1

Každá stavba je nemalou investíciou a rozhodne nie je na mieste šetriť finančné prostriedky na úkor kvality stavby. Všetky zabudované výrobky musia zodpovedať normám a musia byť označené značkou zhody. Značkou zhody možno označiť iba stavebný výrobok, ktorého vhodnosť na použitie v stavbe na zamýšľaný účel bola preukázaná v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu , alebo podľa tohto zákona. Na kvalitu treba klásť vysoký dôraz.

Pri stavebných prác platí to isté. Od kvality vykonaných prác závisí ďalší život stavby. Preto sa nesmie nič podceniť a je potrebné všetky stavebné práce a postupy dôkladne kontrolovať a dbať na to aby boli v súlade s projektovou dokumentáciou stavby. Nikto nechce aby po pár rokoch dochádzalo k práskaniu muriva, zavĺhaniu, príp. ďalším škodám, ktoré sa potom už len veľmi ťažko odstraňujú.

Ďalej

CESTA k VAŠej SPOKOJNOSTI

 

Ak ste sa už rozhodli stavať, stavebný dozor je podmienkou pri realizácii stavby. Treba si uvedomiť, že stavebný dozor stojí vždy na strane stavebníka. Investícia sa vždy vyplatí. Stavebný dozor dozerá aj na korektnú inštaláciu a prevádzku technického vybavenia stavby, na správne uloženie stavebných zariadení a sleduje vedenie stavebného denníka. Zodpovedá tiež za dodržanie všetkých rozhodnutí a podmienok, ktoré boli vydané v súvislosti s povolením na uskutočnenie stavby.
Jeho úlohou je tiež zabezpečenie odstránenia chýb a nedostatkov, ktoré zistí pri výkone svojej práce. Pokiaľ sa zistia vady, ktoré nie je možné odstrániť môže stavebník žiadať od dodávateľa zľavu.

Ďalej

 

Galéria

Kontakt:

Adresa: Milan Gazdík

Rozkvet 2037/75

01701 Považská Bystrica

Telefón: +421 907705302
E-mail: mgazdik@profit-stavebnydozor.sk